Rólunk

Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet

Dékáni hivatal:

Igazgató: dr. Spenik Sándor docens

Módszerész: Istvány Andrea

88000 Ungvár, Universitetska (Egyetemi) út 14. (Újépület) V. emelet 517–518. szoba.

Telefon/fax: (+380 312) 64-39-60

e-mail: magyarkar.une@gmail.com

A Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet strukturális alegységei:

  1. Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék (tanszékvezető Dr. Kiss Éva professzor);
  2. Fizika matematika Tanszék (tanszékvezető Dr. Mikla Viktor professzor);
  3. Magyar Filológiai Tanszék (tanszékvezető dr. Zékány Krisztina docens)

Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék

Tanszékvezető: Kiss Éva professzor

e-mail: tortenelem.une@gmail.com

A tanszék 2005. szeptember 1-jén 28 diákkal kezdte meg működését. 2009-ben kapták meg diplomáikat az első baccalaureusok, többségük az Ungvári Nemzeti Egyetemen folytatta tovább tanulmányait specialista (felsőfokú szakképzés) és mester (magiszter) fokozatú képzési szinten. 2012-től levelező tagozatunk is működik.

A diákok tanulmányait modern számítástechnikai szaktanterem és magyar szakkönyvtár segíti. A tanszéken a tantárgyakat magyar nyelven oktatják, az általános egyetemi tantárgyakat ukrán és magyar nyelven hallgatják a diákok. A cél az, hogy a szakterminológia mellett az ukrán nyelvet is kellőképpen elsajátítsák hallgatóink. Nagy figyelmet fordítunk a tudományos továbbképzésre magyarországi egyetemeken és levéltárakban. Hallgatóink számos ukrajnai és magyarországi egyetemen vettek részt kutatási programokban.

A Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék fő feladata, hogy magasan képzett történészeket, történelemtanárokat képezzen a magyar tannyelvű iskolák számára Kárpátalján, illetve az európai integrációs folyamatokat, az európai történelmi eseményeket, jogi normákat és uniós intézményrendszereket jól ismerő szakembereket bocsásson ki.

Fizika és Matematika Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Mikla Viktor professzor

E-mail: fizmat.une@gmail.com

A 2008-ban alakult Fizika és Matematika Tanszéken neves tanári kar oktat, amely színvonalasan tudja biztosítani a matematikus és fizikus szakemberek felkészítését az oktatás és a tudományos kutatómunka számára.

A korszerű számítógépterem és a fizikai laboratórium, a legmodernebb készülékekkel van felszerelve, ami oktatási és módszertani szempontból előnyös a diákok számára. A tanszék szoros kapcsolatot tart fenn Ukrajna Tudományos Akadémiájának intézeteivel és magyarországi felsőoktatási intézményekkel egyaránt.

A harmadik évfolyamtól kezdődően a hallgatók az UNE Fizika Karán, valamint az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézetében gyűjthetnek anyagot tudományos kutatásaikhoz.

A diákok szakirányuknak megfelelően részképzéseken vehetnek részt a Debreceni Egyetemen és a Budapesti Műegyetemen. Hallgatóink az egyetem elvégzése után specialista és mester fokozatú diplomát kapnak. A kimagasló eredménnyel záró diákok tanszékünkön aspirantúrán is folytathatják tanulmányaikat.

 

Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

Tanszékvezető: Zékány Krisztina docens

e-mail: magyar.filologia.une@gmail.com

Az UNE Magyar Filológiai Tanszéke 1965-től önálló szerkezeti alegysége a felsőoktatási intézménynek. A tanszéken elsősorban magyar nyelv és irodalom szakos tanárképzés folyik Kárpátalja magyar tannyelvű iskolái számára. Megnyitása óta mintegy negyven éven keresztül (a II. Rákóczi Ferenc Beregszászi Magyar Főiskola indulásáig) az Ungvári Állami (később nemzeti) Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének köszönhetően kerülhettek a megye magyar iskoláiba jól felkészített és elhivatott pedagógusok, akik segítségével fennmaradhatott Kárpátalján az anyanyelvi oktatás, megőrizhette magyar identitástudatát több nemzedék. Az itt tanuló fiatalok anyanyelvükön sajátíthatják el választott szakmájukkal kapcsolatos ismereteiket, valamint a legmagasabb szintű államnyelvi oktatásban is részesülnek. A magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók szemeszteres vagy 1-2 hónapos részképzésen vesznek részt a Debreceni Egyetemen és egy hónapos diploma előtti gyakorlaton a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen, illetve az Országos Széchényi Könyvtárban. Végzőseink továbbtanulási lehetőségek között válogathatnak idehaza és külföldön egyaránt.

2012-ben az Ungvári Nemzeti Egyetem megállapodást írt alá az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel a kettős diplomák kiadásáról. Az elmúlt esztendők során számos diák jelentkezett az ELTE-re tanulmányai folytatása céljából. A 2012-2013-as tanév 54 végzőse közül 9-en jelentkeztek magyarországi doktori iskolákba, s nyertek sikeres felvételt. Végzőseink 65 százaléka Kárpátalján helyezkedik el, ami egy elég magas mutató.

A hagyományos diákönkormányzat mellett az Ungvári Nemzeti Egyetemen működik a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége. A KMDFKSZ megyei szinten 1999. április 14-én bejegyzett diák- és doktorandusz szervezet, egyetlen politikai formációhoz sem köthető, alapszabályban foglaltan apolitikus. A szervezet széleskörű kapcsolatokat ápol hazai és határon túli diák- és civil szervezetekkel. A szervezet tagja a Magyar Ifjúsági Konferenciának, valamint a Juventus Soliditas határokon átívelő érdekvédő szervezetnek, állandó meghívottja a HÖOK értekezleteinek, valamint sok más jelentős fórumon képviseli tagjai érdekeit, érvényesíti azok jogait. Legfőbb feladata a kárpátaljai magyar diákok érdekeinek képviselete és védelme, a hazai fiatal értelmiség megszólítása. Célja a magyar hallgatók és a fiatal kutatók segítése a tudás magas szintű elsajátításában, az erkölcsi és kulturális értékek, valamint a szakmai elhivatottság tudatosításában; a fiatalok önmegvalósításának és sokoldalú fejlődésének elősegítése; a társadalmi kötelezettségek felismerésének és az aktív polgári szerepkör elismerésének szorgalmazása a magyar ajkú ifjúság körében, továbbá az ukrán területen és a szomszédos országokban tevékenykedő ifjúsági szövetségekkel való szoros tudományos együttműködés, és nem utolsó sorban a nemzettudat megerősítése. A szervezetnek több más tudományos tevékenysége mellett kiemelendő, hogy 2012 óta reprezentatív tudományos folyóiratot indítotott el Scientia Denique (Tudomány dióhéjban) címmel. A kiadvány rendszeresen megjelenő, hivatalos ISBN számmal ellátott, referált szakfolyóirat.