Magyar filológia tanszék

Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

Tanszékvezető: dr. Zékány Krisztina docens

Laboráns: Talabircsuk Okszana

e-mail: magyar.filologia.une@gmail.com

Kárpátalján az Ungvári Állami Egyetemen 1963. szeptember 1-jén kezdődött meg a felsőfokú magyar szakos tanárképzés. A képzés az Idegen Nyelvek Karán az angol tanszékhez kapcsolva indult be, majd az 1964-1965-ös tanévben a francia tanszékhez csatolták. Az 1965-1966-os tanévben a Filológiai Karon megalakult az önálló magyar nyelv és irodalom tanszék (tanszékvezető Szimulik Mihail docens, a filológiai tudományok kandidátusa). Ezzel a magyar nyelv és irodalom oktatása az anyanyelvi szakképzés rangját kapta meg. 1966–2016 között  Lizanec Péter professzor vezette a tanszéket. 1969-ben megnyílt a levelező tagozaton is a magyar szakos tanárképzés.

A tanszéken elsősorban magyar nyelv és irodalom szakos tanárképzés folyik Kárpátalja magyar tannyelvű iskolái számára. Megnyitása óta mintegy negyven éven keresztül (a II. Rákóczi Ferenc Beregszászi Magyar Főiskola indulásáig) az Ungvári Állami (később nemzeti) Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének köszönhetően kerülhettek a megye magyar iskoláiba jól felkészített és elhivatott pedagógusok, akik segítségével fennmaradhatott Kárpátalján az anyanyelvi oktatás, megőrizhette magyar identitástudatát több nemzedék. Az itt tanuló fiatalok anyanyelvükön sajátíthatják el választott szakmájukkal kapcsolatos ismereteiket, valamint a legmagasabb szintű államnyelvi oktatásban is részesülnek. A magyar nyelv és irodalom szakos hallgatók szemeszteres vagy 1-2 hónapos részképzésen vesznek részt a Debreceni Egyetemen és egy hónapos diploma előtti gyakorlaton a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen, illetve az Országos Széchényi Könyvtárban. Végzőseink továbbtanulási lehetőségek között válogathatnak idehaza és külföldön egyaránt.

A szaktantárgyak oktatása magyar nyelven folyik: Mai magyar nyelv; Magyar irodalomtörténet; Bevezetés a nyelvtudományba; Bevezetés az irodalomtudományba; Bevezetés a finnugorisztikába; Bevezetés a szaktudományokba; Helyesírási gyakorlat; Magyar nyelvtörténet; A magyar irodalmi nyelv fejlődéstörténete; Magyar nyelvjárástan; Anyanyelvi és irodalmi tantárgy-pedagógia; Stilisztika és nyelvművelés; Észt nyelv; A retorika alapjai; Általános nyelvészet; Szakmai etika; Szociolingvisztika ; Irodalomelmélet; A kortárs irodalom aktuális kérdései; A magyar kultúra története; A világirodalom története; Emellett általános műveltséget nyújtó tantárgyakat, így Politológiát, pedagógiát, pszichológiát, vallástant, közgazdaságtant és kultúrtörténet is hallgatnak, illetve ukrán és idegen nyelvet.

Diákjaink a harmadik évfolyamtól kezdve nyelvészekre és irodalmárokra szakosodnak. Hallgatóink számára érdekes szakkollégiumokat tartunk: Keleti szláv-magyar nyelvi kapcsolatok; A nyelvföldrajz kérdései; A szövegtan alapjai és nyelvművelés; A magyar névtan kérdései; Bevezetés a fordításelméletbe; A magyar irodalom a világirodalom kontextusában; Magyar verstan; Az emigráció magyar irodalma; A magyar költészet klasszikus hagyományai, Gyermekirodalom; Sajtó-műfajok.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tanszéki tudományos-kutató munkára. A tanszék tanárai több mint 50 monográfiát és szótárakat, 30 tankönyvet és oktatási módszertani segédeszközt, több mint 800 tudományos cikket jelentettünk meg. Nyelvészeti, pedagógiai, valamint oktatási témában rendszeresen publikálunk a megyei magyar sajtóban.