“CROSSROADS” Európai integráció és nemzeti kisebbségek központ

Crossroads Európai Integráció és Nemzeti Kisebbségek Központja

(az UNE Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete tudományos kutatóműhelye)

Igazgató: Dr. Kiss Éva professzor

Munkatársak: Belikánics László, Dolinai Zsuzsanna

88000 Ungvár, Universitetska (Egyetemi) u. 14.

Munkánk során szigorúan tartjuk magunkat Eötvös Lóránd egyik megállapításához, amely szerint: „Bizonyos dolog, hogy csak az lehet jó tanár, aki maga a tudománnyal foglalkozik; mások eszméit is csak az képes hirdetni, akinek magának eszméi vannak”. Ennek továbbgondolásaként jött létre 2016. május 12-én az Ungvári Nemzeti Egyetem mellett működő tudományos műhely – Crossroads Európai Integrációs és Nemzeti Kisebbségek Központja.

A kutatóközpont fő célja a Kárpátalján, illetve Európában élő nemzeti kisebbségek jogainak, anyanyelvének, kultúrájának, hagyományainak tanulmányozása. A magyar történelem és európai integráció tanszék tanárait, doktoranduszait és fiatal kutatóit tömörítő műhely alapító okiratában a megvalósítandó feladatok között szerepelnek:  közös programok és pályázatok megvalósítása az Ukrajnában, illetve a világ más országaiban működő tudományos- és kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, a tudományos kutatási eredményeknek a gyakorlatba való átültetése, környezettudatos és kulturális fejlett társadalom kialakítása;  az európai integráció eszméinek népszerűsítése, nemzetközi, állami, regionális és helyi programok gyakorlatba való átültetése.

Az Európai Integráció és Nemzeti Kisebbségek Központja azoknak az új igényeknek a jelentkezését jelzi, amelyek immár a kárpátaljai magyar szellemi élet teljessé tételét szorgalmazzák, s új értéket jelentenek a szellemiség alakulásában. A teljesség igényében jelölhetjük meg azt az új minőséget, amelynek célja a kárpátaljai magyar nemzeti közösséget már átfogó, a legtöbb esetben mozgalmi jellegű tudományos és kulturális szerveződésekkel és ernyőszervezeteikkel közösen a kultúra és a tudományosság minden olyan területén, ahol önálló kisebbségi intézmények nem hozhatók létre, felvállalni ennek a munkának az irányítását, segítését az egész régióra kiterjedő tanácsadással és szolgáltatásrendszerrel.

Szervezetünk 2016 májusától számos olyan program önálló és társszervezője, amelyekbe diákjaink és tanáraink, aktivistáink is bekapcsolódtak. A komoly kutatómunka eredményeinek egyike az a 2016-ban megjelent „Közép-Európa országainak politikai irányváltása a XX. század végén a XXI. század elején” című kollektív monográfia, amely a nyugat-orientált parlamenti demokrácia és a liberalizmus elterjedésének főbb szegmenseit vizsgálja Közép-Európában. A kiadvány egyedülállósága abban rejlik, hogy átfogó képet fest a jogállamisághoz elengedhetetlen folyamatokról: a választójogok demokratikus rendszeréről, decentralizációról, az önkormányzatok szerepéről a közigazgatási rendszerekben, de kitér a közép-európai kisebbségpolitikai tapasztalatokra, külpolitikai prioritásokat és államközi együttműködéseket vizsgál meg és hasonlít össze. A könyv utolsó része Ukrajna politikai irányváltásának főbb szegmenseit taglalja a közép-európai tapasztalatok alapján, segítséget nyújtva az olvasó számára, hogy objektív következtetéseket vonjon le a szomszédos államokban végbement társadalmi fejlődésekről.

A Bevezetés, A liberalizáció előfeltételei a rendszerváltásokban Közép-Európában, A politikai kultúra és az állampolgárok szerepe a közép-európai országokban, Etnopolitikai folyamatok Közép-Európában, Közép-Európa országainak külpolitika prioritásai az 1981–2010-es évek folyamán, Ukrajna politikai irányváltásának eredményei közép-európai tapasztalatok alapján, Az önkormányzati intézményrendszer átalakulása, A helyi önkormányzat szerepe Közép-Európa országaiban című fejezetek megírásához hatalmas segítséget nyújtottak a Központ munkatársai, a fejezetek szerzői – köztük Kiss Éva, Bihari Csaba, Belikánics László és Dolinai Zsuzsanna.

Fontosnak tartjuk közös tudományos kutatási programok elindítását a magiszter és a doktoranduszhallgatók bevonásával. Ezek részben támaszkodhatnak a már meglévő programokra (Domus, rész- és továbbképzések), emellett pedig olyan tanárok és magiszterek tudományos tevékenységre is gondolunk, akik munkájukat magyar-ukrán egyetemközi relációkban megvalósuló kutatásokra. Az alapító okiratban szereplő célok megvalósítása érdekében az Európai Integráció és Nemzeti Kisebbségek Központja az alábbi feladatok megvalósítását tűzte ki:

– az európai integrációval, a Közép-Európában élő nemzeti kisebbségek fejlődése különböző aspektusaival foglalkozó szakmai-tudományos kutatások megvalósítása;

– a témakörrel kapcsolatos tudományos eredmények nyomtatott (monográfiák, gyűjtemények, szakcikkek, egyéb kiadványok) és elektronikus formában történő közzététele;

– a tudományos eredmények népszerűsítése tudományos konferenciák, kerekasztal-beszélgetések lebonyolítása, illetve munkacsoportok létrehozása útján;

– szakértői segítségnyújtás biztosítása a helyi önkormányzatok, illetve a kérdéskörrel kapcsolatban érdeklődő szervezetek és személyek részére;

– kapcsolatrendszer kialakítása az Ukrajnában, illetve a világ más országaiban működő tudományos- és kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel közös programok és pályázatok megvalósítása érdekében;  az európai integráció eszméinek népszerűsítése;

– hozzájárul a magyar, európai kulturális, az épített örökség megőrzéséhez.

2016-ban számos esemény megvalósításába kapcsolódott be az Európai Integráció és Nemzeti Kisebbségek Központja. A tudományos kiadványokban megjelenő publikációk előkészítése mellett több mesterkurzusra is sor került, amelyekkel sikerült bővíteni hallgatóink tudását. Így, 2016 szeptemberében előadást tartott Dr. Voloscsuk Miroszlav, az Ivano-Frankivszki Vaszik Sztefanik Kárpátmelléki Nemzeti Egyetem történelem, politológia és nemzetközi kapcsolatok intézetének professzora, a medievisztika elismert szakértője, aki a magyar és ukrán kapcsolatok, a közös történelmi múlt újszerű és egyben elfogulatlan értelmezésében hívta fel magára a figyelmet. A történész többek között bemutatta „Rusz” a Magyar Királyságban (XI. század – a XIV. század második fele): társadalmi-politikai szerep, vagyoni viszonyok és migráció” című történelmi monográfiáját, amely a közeljövőben magyar nyelven is napvilágot lát majd.

Az Ungvári Nemzeti Egyetem és a nyugat-ukrajnai egyetemek tudományos együttműködésének szép példája lehet az a nemzetközi tudományos konferencia, amelyre 2017 októberében Ungváron kerül sor „Kelet- és Közép-Európa a kulturális törésvonalak mentén a XI–XII. században: dinasztiák, háborúk, vallások” címmel.

A központ szervezésében 2016-ban első alkalommal méltattuk a magyar diplomácia napját. Szimbolikus jelentőséggel bír ez a dátum, mivel 1335-ben, november 19-én került sor a nagyszabású, Károly Róbert magyar király által összehívott visegrádi királytalálkozó, amelynek óriási szerepe volt és van ma is Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia nemzetközi kapcsolatrendszerének a megalapozásában. A nemzetközi kapcsolat szakirányon tanuló diákok (Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikáció és regionális tanulmányok) aktív részvételével megnyílt a kimagasló diplomaták és történelmi személyiségek portréiból összeállított fotókiállítás, akik életútjáról rövid jellemezést is adtak a hallgatók. Az ünnepségen részt vettek Balogh Dénes és Nott Miklós, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzuljai. A vendégek megismertették a diákokat a szakmával járó előnyökkel és hátrányokkal, konkrét esetekkel, valamint meséltek saját tapasztalataikról, amelyeket különböző országokban szereztek, többek között Bonnban, Bécsben és Brüsszelben.

  1. november 24–25-én Dolinai Zsuzsanna, a központ titkára Svájcban részt vett az ENSZ 9. nemzetközi fórumán, amelynek fő témája ezúttal „A kisebbségek helyzete a humanitárius krízisben” volt. A kutatóműhely munkatársa felszólalásában a nemzeti kisebbségek alkotmányos jogait hangoztatta.

Az Európai Integráció és Nemzeti Kisebbségek Központjának fő célkitűzései a 2017-es évre többek között a következők:

– nemzetközi konferencia szervezése Európai Unió tudósainak a meghívásával;

– a központ CROSSROADS Papers című tudományos kiadványa első lapszámának  a bemutatása;  nemzetközi konferenciagyűjtemény bemutatása;

– az ukrajnai és EU-us országok oktatási intézményeivel való további aktív együttműködés és szervezeti kapcsolatok fejlesztése.

Az Európai Integráció és Nemzeti Kisebbségek Központot felvették a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Kárpát-medencei magyar tudományos műhelyek listájára. A központ szoros tudományos kapcsolatokat tart fenn a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Intézetével (Pécs, Debrecen), a Veszprémi Egyetemmel, a Debreceni Egyetemmel, a Nyíregyházi Egyetemmel, a Külpolitika Kutató Intézettel (Kassa), a Társadalom-tudomány Intézettel (Kassa), a Sziléziai Egyetemmel (Opava), az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Ukrán Történelemtudományi Intézetével (Kijev), a Lembergi Ivan Franko Nemzeti Egyetemmel, a Csernyivci Jurij Fegykovics Nemzeti Egyetemmel, a Nikolajevi Vaszil Szuhomlinszkij Nemzeti Egyetemmel.